Współpraca z rodzicami

Procedura przepływu informacji pomiędzy przedszkolem a rodzicami
OBOWIĄZUJĄCA W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
im. Św. S. Faustyny „Serduszko” w Kielcach

I. Cele ogólne:

· Ułatwienie wzajemnych kontaktów pracowników przedszkola z rodzicami oraz współuczestniczenie wszystkich podmiotów w życiu przedszkola.

· Prawidłowy przepływ informacji o bieżącej działalności przedszkola.


II. Zakres i osoby odpowiedzialne:

Za prawidłową organizację przepływu informacji odpowiada dyrektor przedszkola.

W procesie przekazu informacji uczestniczą tylko wyznaczeni pracownicy przedszkola, według posiadanych kompetencji:

dyrektor:

· organizacja pracy przedszkola (zasady, specyfika, prawne uregulowania);

nauczyciel pracujący w grupie:

· organizacja pracy w grupie,

· bieżąca informacja o dziecku (postępy edukacyjne, trudności dydaktyczno-wychowawcze, zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze);

pomoc nauczyciela:

· czynności higieniczne,

· posiłki.

Informacje mogą być przekazywane:

ustnie:

· zebrania ogólne,

· zebrania grupowe,

· kontakty indywidualne,

· kontakty telefoniczne;

· pisemnie:

· ogłoszenia,

· komunikaty,

· zaproszenia,

· gazetki,

· foldery;

elektronicznie:

· adres e-mail, strona internetowa przedszkola.


III. Prawa i obowiązki rodziców:

1. Rodzice mają prawo do:

· znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w grupie, w przedszkolu,

· uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka (jego postępów, trudności),

· uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka,

· zgłaszania uwag na temat funkcjonowania przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej: dyrektor - organ prowadzący - organ nadzorujący.

2. Rodzice mają obowiązek:

· poinformować przedszkole o stanie zdrowia dziecka, o wyjątkowych sytuacjach rodzinnych,

· uczestniczyć w zebraniach grupowych,

· wypełnić upoważnienie,

· na bieżąco śledzić ogłoszenia i komunikaty.


IV. Zadania i obowiązki nauczycieli:

1. Zadaniem nauczyciela jest sprawowanie opieki wychowawczej nad dziećmi, a w szczególności:

· tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci,

· kreowanie sytuacji, w których dzieci aktywnie rozwijają wszystkie sfery swojej osobowości,

· wyrabianie wśród dzieci prawidłowych postaw społeczno-moralnych.

2. Nauczyciele mają obowiązek:

· otaczać indywidualną opieką każde dziecko,

· planować i organizować wspólnie z rodzicami pracę grupy,

· współdziałać ze specjalistami i nauczycielami wspomagającymi w celu ustalania dalszych kierunków działań do pracy z dziećmi,

· dbać o prawidłowy kontakt z rodzicami,

· motywować rodziców do włączania się w życie grupy i przedszkola,

· na bieżąco aktualizować „Kącik rodziców" (przesyłać informacje do koordynatora strony internetowej przedszkola).


V. Harmonogram:

Kontakty indywidualne - w miarę potrzeb.

Zebrania ogólne - co najmniej dwa razy w roku.

Zebrania grupowe - co najmniej trzy razy w roku.

 

Procedura wchodzi w życie z dniem 6 września 2010 r.