Regulamin przedszkola

I. CELE PRZEDSZKOLA

 1. Pomoc w opiece nad dzieckiem i jego wychowaniem.
 2. Wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 3. Ukierunkowywanie dziecka na prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno – kulturowym
  i przyrodniczym.

II. ZADANIA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Wzbudza poczucie szacunku dla rodziny oraz wskazuje Dekalog, jako podstawowy wzór moralny i kanon człowieczeństwa.
 2. Przedszkole stwarza warunki do uczestnictwa dzieci w realizowaniu się i wypowiadaniu w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej.
 3. Przedszkole pełni funkcję doradczą wobec rodziny dziecka. Pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej diagnozy specjalistycznej. Informuje na bieżąco o postępach dziecka i uzgadnia z rodzicami zakres realizowanych zajęć.

III. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 1. Pracą oddziału przedszkolnego (grupy) kieruje nauczyciel posiadający kwalifikacje określone
  w odrębnych przepisach. Realizuje swoje działania zgodnie z programem wychowania przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującego minimum programowego dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.
 2. W przypadku nieobecności nauczyciela grupy (np. z powodu zwolnienia lekarskiego) dyrektor przedszkola może zlecić pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą innemu nauczycielowi
  w ramach zastępstwa lub połączyć z innym oddziałem.
 3. Liczba dzieci w oddziale nie może być większa niż 25.
 4. Praca z dziećmi prowadzona jest przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych i przerwy wakacyjnej, o której mowa w pkt. 15 i 16) w godzinach od 06:45 do 17:00. Istnieje możliwość innego czasu pracy przedszkola zgodnie z corocznymi deklaracjami rodziców.
 5. Dzieci należy przyprowadzać do godz. 08:30, a odbierać można od godz. 13:00.
 6. Czas pobytu dziecka w przedszkolu nie powinien być dłuższy niż 10 godzin dziennie.
 7. Istnieje możliwość dostosowania godzin pobytu dziecka w placówce na zasadzie odrębnych, indywidualnych ustaleń, jednakże w godz. 6.45 – 17.00.
 8. Przedszkole, w miarę możliwości i w zależności od zainteresowań, może organizować bez dopłat zajęcia dodatkowe (np. religia, język angielski, język niemiecki, rytmika, muzyka, zajęcia plastyczne).
 9. Placówka, w razie konieczności za opłatą, zapewnia opiekę psychologa, pedagoga, terapeuty pedagogicznego, logopedy i pielęgniarki.
 10. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci. Stawka dzienna za żywienie ustalana jest przez dyrektora
  w porozumieniu z rodzicami i firmą cateringową. Żywienie odbywa się zgodnie z przepisami sanitarno – epidemiologicznymi oraz normami żywienia dzieci w wieku 2,5 – 5 lat.

IV. OGÓLNE ZASADY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w przedszkolu jest złożenie wypełnionej karty zgłoszenia, podpisanie umowy, wpłacenia wpisowego oraz terminowe uiszczanie czesnego i opłaty za żywienie.
 2. Kartę Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola wypełniają Rodzice (lub prawni opiekunowie) i przekazują ją dyrektorowi. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola niezbędne jest podpisanie umowy o opiekę przedszkolną.
 3. Wpisowe w wysokości 150 zł. Jest to oplata jednorazowa za dane dziecko.
 4. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy, a jego wysokość za dany rok szkolny podawana jest do wiadomości przez Dyrektora Przedszkola do końca sierpnia. W przypadku całomiesięcznej nieobecności dziecka z powodu urlopowania z ważnych powodów (przerwa trwająca miesiąc i więcej) opłata za przedszkole wynosi 80% czesnego, z powodu pobytu dziecka w szpitalu – 50%. Rodzice zgłaszają przerwę w uczęszczaniu dziecka do przedszkola w formie pisemnej.
 5. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać z góry za dany miesiąc w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
 6. Dzieci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie wznawiane jest z początkiem każdego roku szkolnego. Dyrektor zawiera umowę z firmą ubezpieczeniową w porozumieniu z Rodzicami. Koszt ubezpieczenia ponoszą Rodzice.
 7. Przedszkole oferuje dzieciom trzy posiłki dziennie – śniadanie, obiad, podwieczorek. Zasady odpłatności za wyżywienie ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, Rodzicami i firmą cateringową (przewidywana dzienna stawka żywieniowa – ok. 10 zł).
 8. Po obiedzie prowadzi się we wszystkich grupach zajęcia wyciszające. Do przedszkola uczęszczać może jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające opieki medycznej.
 9. Do przedszkola uczęszczać może jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające opieki medycznej.
 10. W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej, Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie dyrektora przedszkola.
 11. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania lub odbierania dziecka osobiście. W przypadkach losowych dziecko może być odebrane przez inną osobę dorosłą upoważnioną przez Rodziców w formie pisemnej. Upoważnienie należy złożyć dyrektorowi na początku roku szkolnego.
 12. Po przyprowadzeniu dziecka do przedszkola należy wprowadzić je do sali, w której odbywają się zajęcia, aby nauczyciel mógł wpisać obecność w danym dniu.
 13. O rezygnacji z uczęszczania dziecka do przedszkola, Rodzice (prawni opiekunowie) powinni poinformować na piśmie dyrektora przedszkola z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania odpłatności za przedszkole następuje z końcem miesiąca, w którym mija dwutygodniowy okres wypowiedzenia.
 14. Czesne obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach od 06:45 do 17:00 oraz uczestnictwo w jednych zajęciach dodatkowych dziennie, nie więcej niż 3 razy tygodniowo. W ramach czesnego dzieci i rodzice korzystają również z konsultacji pedagoga, psychologa, logopedy i opieki pielęgniarskiej. Zajęcia dodatkowe oraz konsultacje specjalistyczne prowadzone są na podstawie pisemnej deklaracji Rodziców (prawnych opiekunów).
 15. Do dnia 15 czerwca każdego roku należy zgłosić chęć uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie wakacyjnym. Przyjmuje się, że sierpień jest miesiącem pracy, a lipiec przerwą wakacyjną. Dyrektor w porozumieniu z Rodzicami może ustalić inne zasady funkcjonowania przedszkola w okresie wakacyjnym. Praca przedszkola w tym czasie uzależniona jest od liczby zgłoszonych dzieci (min. 6 dzieci w grupie).
 16. Za miesiąc będący przerwą wakacyjną Rodzice ponoszą opłatę wakacyjną (wysokość czesnego) bez opłaty za wyżywienie. Opłata wakacyjna przeznaczona jest między innymi na utrzymanie siedziby i personelu.

V. PRAWA RODZICÓW

 1. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację Rodziców, tzw. Radę Rodziców. Głównym zadaniem Rady Rodziców jest udział w kształceniu i wychowaniu dzieci. Rada Rodziców określa Regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem przedszkola.
 2. Rodzice otrzymują wszelkie informacje dotyczące Dzieci w każdym czasie bezpośrednio od nauczycielki. Dyrektor przedszkola udziela informacji w ustalonych godzinach przyjęć.
 3. Informacje ogólne na temat działalności przedszkola umieszczane są na tablicy ogłoszeń.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uczestniczyć w zajęcia otwartych dla Rodziców, zajęciach adaptacyjnych, imprezach ogólnoprzedszkolnych i grupowych, festynach rodzinnych oraz innych formach działalności statutowej przedszkola.
 5. Rodzice lub prawni opiekunowie mają prawo współdecydować o sposobie żywienia swoich dzieci.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy nauczycielami, obsługą przedszkola a Rodzicami (prawnymi opiekunami) rozstrzygane są zgodnie z zapisami Statutu Przedszkola.
 2. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i rzeczy wartościowe przynoszone do placówki, które nie wiążą się z działalnością statutową.