Procedura przepływu informacji pomiędzy przedszkolem a rodzicami
OBOWIĄZUJĄCA W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU
im. św. s. Faustyny „Serduszko” w Kielcach

I. CELE OGÓLNE:

· Ułatwienie wzajemnych kontaktów pracowników przedszkola z rodzicami oraz współuczestniczenie wszystkich podmiotów w życiu przedszkola.
· Prawidłowy przepływ informacji o bieżącej działalności przedszkola.

II. Zakres i osoby odpowiedzialne:

Za prawidłową organizację przepływu informacji odpowiada dyrektor przedszkola. W procesie przekazu informacji uczestniczą tylko wyznaczeni pracownicy przedszkola, według posiadanych kompetencji:

dyrektor:
· organizacja pracy przedszkola (zasady, specyfika, prawne uregulowania);

nauczyciel pracujący w grupie:
· organizacja pracy w grupie,
· bieżąca informacja o dziecku (postępy edukacyjne, trudności dydaktyczno-wychowawcze, zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze);

pomoc nauczyciela:
· czynności higieniczne,
· posiłki.

Informacje mogą być przekazywane:

ustnie:
· zebrania ogólne,
· zebrania grupowe,
· kontakty indywidualne,
· kontakty telefoniczne;
· pisemnie:
· ogłoszenia,
· komunikaty,
· zaproszenia,
· gazetki,
· foldery;

elektronicznie:
· adres e-mail, strona internetowa przedszkola.

III. Prawa i obowiązki rodziców:

1. Rodzice mają prawo do:

· znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w grupie, w przedszkolu,
· uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka (jego postępów, trudności),
· uzyskiwania porad w sprawach wychowania i rozwoju dziecka,
· zgłaszania uwag na temat funkcjonowania przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej: dyrektor – organ prowadzący – organ nadzorujący.

2. Rodzice mają obowiązek:

· poinformować przedszkole o stanie zdrowia dziecka, o wyjątkowych sytuacjach rodzinnych,
· uczestniczyć w zebraniach grupowych,
· wypełnić upoważnienie,
· na bieżąco śledzić ogłoszenia i komunikaty.

IV. Zadania i obowiązki nauczycieli:

1. Zadaniem nauczyciela jest sprawowanie opieki wychowawczej nad dziećmi, a w szczególności:

· tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi dzieci,
· kreowanie sytuacji, w których dzieci aktywnie rozwijają wszystkie sfery swojej osobowości,
· wyrabianie wśród dzieci prawidłowych postaw społeczno-moralnych.

2. Nauczyciele mają obowiązek:

· otaczać indywidualną opieką każde dziecko,
· planować i organizować wspólnie z rodzicami pracę grupy,
· współdziałać ze specjalistami i nauczycielami wspomagającymi w celu ustalania dalszych kierunków działań do pracy z dziećmi,
· dbać o prawidłowy kontakt z rodzicami,
· motywować rodziców do włączania się w życie grupy i przedszkola,
· na bieżąco aktualizować „Kącik rodziców” (przesyłać informacje do koordynatora strony internetowej przedszkola).

V. Harmonogram:

Kontakty indywidualne – w miarę potrzeb.
Zebrania ogólne – co najmniej dwa razy w roku.
Zebrania grupowe – co najmniej trzy razy w roku.
Procedura wchodzi w życie z dniem 6 września 2010 r.